Poštovani proizvođači pred Vama je kratka prezentacija grupe proizvoda BP CLARIS za bistrenje i proteinsku stabilizaciju vina, vinskog mošta i prirodnih voćnih sokova. Na ovaj način želimo da Vas upoznamo sa proizvodima koji su proizvedeni od pažljivo odabranog visokokvalitetnog bentonita sa preko 90% montmorilonita, aktivnog minerala koji igra ključnu ulogu u procesu bistrenja i proteinske stabilizacije.

Proizvodi iz grupe BP CLARIS su proizvedeni na način da u potpunosti ispunjavaju sve zahteve Međunarodnog enološkog kodeksa (IOC). Koncept BP CLARIS zasnovan je na nekoliko ključnih postavki:

1. Upotreba vrhunske prirodne bentonitne gline besprekorne čistoće

2. Strogo kontrolisani uslovi proizvodnje

3. Poštovanje potreba proizvođača za različitim pristupima bistrenju i stabilizaciji

4. Ostvarivanje optimalne ravnoteže između delotvornosti i očuvanja senzornih i zdravstvenih kvaliteta vina

Rezultat rada na razvoju proizvoda u skladu sa navedenim postavkama je grupa od četiri Claris proizvoda koji se zasnivanju na kombinovanju kalcijumskog i natrijumskog bentonita čime se dobijaju karakteristike koje uravnotežuju različite zahteve i pristupe proizvođača. Ovakav koncept omogućava proizvođačima i enolozima da odaberu onaj Claris proizvod ili kombinaciju proizvoda koji optimalno zadovoljavaju njihove zahteve koji proističu iz specifičnih osobina sorte, teroara, berbe ali i pristupa tehnologiji bistrenja i proteinske stabilizacije i proizvodnje vina uopšte. Uvereni smo da će Claris-p, Claris-p30, Claris-p50 i Claris-p70 u celosti zadovoljiti i najzahtevnije korisnike i stručnjake i da će uneti novu dimenziju u pristup delikatnom ali i uzbudljivom procesu stvaranja svakog novog vina.


BENTONIT
Bentonit iz kog se proizvodi Claris eksploatiše se pažljivim odabirom sa ležišta okruženog netaknutom prirodom i pod našim strogim stručnim nadzorom. Zalihe visokokvalitetnog bentonita garantuju dugoročnu i stabilnu isporuku ujednačenog vrhunskog kvaliteta proizvoda. Sadržaj montmorilonita u bentonitnoj glini koja se koristi za proizvodnju Clarisa iznosi 88-92%, a nivo nerastvorljivih materija je ispod 1% što ovu bentonitnu glinu svrstava u red najboljih u Evropu i u svetu. Claris proizvodi su višestruko i detaljno ispitani u sertifikovanim hemijskim, mikrobiološkim i enološkim laboratorijama u EU na sadržaj elemenata koji mogu štetno da utiču na zdravlje ljudi i na kvalitet vina, mošta i voćnih sokova. Svi dobijeni rezultati su izuzetno povoljni i potpuno ispunjavaju sve zahteve Međunarodnog enološkog kodeksa (IOC) i aktivnih propisa EU kojima se reguliše upotreba pomoćnih supstanci u prehrambenoj industriji. Mikrobiološki testovi su deo redovne procedure kontrole kvaliteta, a bentonit iz kojeg se proizvodi Claris se ispituje i na sadržaj dioksina. Sve provedene analize potvrđuju da naši proizvodi u potpunosti ispunjavaju najstrože uslove za zaštitu zdravlja ljudi.


CLARIS
Vrhunski bentonit besprekorne čistoće

Glavne karakteristike Clarisa koje ga svrstavaju u red vrhunskih proizvoda ove vrste su sledeće:

1. Vrlo visok sadržaj aktivnog minerala (88-92%)

2. Manje od 1% nerastvorljivih materija

3. Ekstremno nizak sadržaj rastvorljivog Fe

4. Sadržaj teških metala znatno ispod IOC granica

5. Mikrobiološka besprekornost.


KARAKTERISTIČNI PARAMETRI


Claris-p
Claris-p je kalcijumski bentonit visoke čistoće u vidu finog praha namenjen, pre svega, za bistrenje i stabilizacijsku adsorpciju proteina u vinskom moštu ali se može koristiti i u vinu. Niži pH mošta ili vina (povećana kiselost) neće bitno uticati na efektivnost Claris-p. Claris-p, kod optimalnih doza, čuva i unapređuje senzorna svojstva vina. Stvara vrlo nizak i kompaktan talog. Preporučene doze za odlične efekte su obično 100-200g/100L u zavisnosti od konkretne sorte, berbe i drugih uslova.


Claris-p30
Claris-p30 je kombinovani kalcijumski-natrijumski bentonit visoke čistoće u vidu finog praha namenjen, pre svega, za bistrenjei stabilizacijsku adsorpciju proteina u vinskom moštu (pre početka fermentacije ili dva do tri dana nakon početka fermentacije) sa ciljem smanjenja doza potrebnih u finalnom bistrenju čime se čuvaju poželjna senzorna svojstva vina ali se može koristiti i u vinu (naročito za nežno bistrenje crvenih vina). Claris-p30, kod optimalnih doza, čuva i unapređuje senzorna svojstva vina. Stvara vrlo nizak i kompaktan talog. Uobičajene preporučene doze su 70-120g/100L, a po potrebi i više u zavisnosti od konkretne sorte, berbe i drugih uslova


Claris-p50
Claris-p50 je kombinovani kalcijumski-natrijumski bentonit visoke čistoće u vidu finog praha namenjen za efektivno bistrenje i stabilizacijsku adsorpciju proteina u vinu. Claris-p50 uravnotežuje zahteve proizvođača vina za efektivnim bistrenjem i kompaktnim i srazmerno niskim talogom. Claris-50, kod optimalnih doza, čuva i unapređuje senzorna svojstva vina. Preporučene doze za odlične efekte su 50-100g/100L, a po potrebi i više u zavisnosti od konkretne sorte, berbe i drugih uslova.


Claris-p70
Claris-p70 je kombinovani kalcijumski-natrijumski bentonit visoke čistoće u vidu finog praha namenjen za intenzivno bistrenje i stabilizacijsku adsorpciju proteina u vinu. Claris-p70 sadrži veći udeo natrijumskog bentonita i preporučuje se za finalno bistrenje vina koje je potrebno provesti u srazmerno kraćem vremenu. Claris-p70, kod optimalnih doza, čuva i unapređuje senzorna svojstva vina. Stvara kompaktan i srazmerno nizak talog. Preporučene doze za odlične efekte su 30-90g/100L, a po potrebi i više u zavisnosti od konkretne sorte, berbe i drugih uslova.


HIDRATACIJA
Važan korak u pripremi Clarisa za upotrebu

Claris se, kao i svaki drugi bentonit, pre upotrebe u vinu mora hidratizovati. Hidratacija je vrlo važan postupak u pripremi Clarisa za upotrebu a postiže se namakanjem i mešanjem Clarisa u vodi čime se dobija stabilna viskozna suspenzija koja je nakon 4-6 časova (a najbolje nakon 12 časova) spremna za dodavanje u mošt ili vino. Najbolji efekti se postižu korišćenjem destilovane vode zagrejane na 40-50 oC u početnoj fazi hidratacije. Upotreba destilovane vode za hidrataciju umesto obične, a posebno tvrde vode, povoljno utiče na delotvornost proizvoda i njegov uticaj na senzorna svojstva vina. Claris se može hidratizovati i u običnoj čistoj i hladnoj vodi. Claris se postepeno sipa u vodu (nikako obrnuto) uz lagano mešanje da se prah ne bi raspršio izvan posude. Cilj laganog mešanja prilikom dodavanja je da se Claris namoči, zatim ostavi neko vreme da postepeno primi potrebnu količinu vode. Nakon namakanja, preporučuje se povremeno mešanje u prvih 3-4 časa i to brzom mešalicom tako da se dobije ravnomerna suspenzija Clarisa u vodi što će doprineti bržoj i potpunijoj hidrataciji a time i delotvornost Clarisa u procesu bistrenja i proteinske stabilizacije. Količina vode potrebna za potpunu hidrataciju Clarisa data je u tehničkim listovima za svaki od proizvoda. Claris-p kao čisti kalcijumski bentonit treba najmanju količinu vode za hidrataciju (2-3 dela vode) dok se količina vode potrebne za dobijanje ujednačene viskozne suspenzije povećava sa udelom natrijumskog bentonita u Claris-u, tako da je za hidrataciju Clarisa-p70 potrebna i najveća količina vode (20 delova vode). slika vino2Kada je reč o pripremi Clarisa za bistrenje, postoje dva pristupa:

1. Odredi se količina Clarisa koju je potrebno dodati u vino ili mošt i zatim se ta količina hidratizuje na radije opisani način. Claris se u tom slučaju ne meša u periodu od poslednjih 2-3 časa i ukoliko se iznad guste suspenzije pojavi višak vode taj se višak, neposredno pre sipanja u posudu sa vinom, obavezno, pažljivo odlije. Suspenzija se zatim promeša, a ako je pregusta u nju se može dodati manja količina vina uz mešanje.

2. Drugi pristup je pravljenje tačne suspenzije (najčešće 10%-tne) koja se napravi u dovoljnoj količini i zatim se pre ulivanja u posudu sa vinom, višak vode ne odliva, već se suspenzija dobro promeša i dodaje u vino u količini koja se prethodno izračuna na način da se zna koliko je Clarisa preko suspenzije dodato u vino ili mošt (npr. ako je određeno optimalno doziranje Clarisa 100g na hektolitar vina to znači da nam za bistrenje tog hektolitra treba jedan litar 10%-tne suspenzije Clarisa u čistoj vodi ). Kod potrebnih većih doza Clarisa treba voditi računa o ograničenjima koje propisuje IOC za količinu vode koju je dozvoljeno uliti u vino i prema tome treba praviti odgovarajuće suspenzije putem kojih se unosi manja količina vode sa potrebnom količinom Clarisa, a suspenzija se pre ulivanja u posudu sa vinom može po potrebi razrediti manjom količinom tog istog vina.

Proizvođači vina moraju strogo voditi računa o higijenskim uslovima hidratacije i obavezno pre upotrebe prekontrolisati da je suspenzija ne zagađena i bez mirisa. Svaka od formulacija ima izuzetan kapacitet bistrenja u odnosu na slične konkurentske proizvode zbog čega je vrlo važno provesti test odrađivanja optimalnog doziranja da bi se iskoristile sve prednosti Claris proizvoda sa ciljem postizanja optimalnih efekata bistrenja na ekonomičan način.

Claris proizvodi su formulisani tako da zadovolje očekivanja i najzahtevnijih proizvođača vina i voćnih sokova. U zavisnosti od pristupa proizvođača vina Claris proizvodi omogućavaju kreiranje optimalne kombinacije za bistrenje u moštu pre fermentacije, za bistrenje u početnoj fazi fermentacije i finalno bistrenje i stabilizaciju nakon završne fermentacije.


REZULTATI ISPITIVANJA
Sve analize u enološkim laboratorijama rađene su na različitim uzorcima mošta i vina, od kojih su neki bili vrlo nestabilni tako da su dobijeni rezultati potpuno relevantni za ocenu delotvornosti Clarisa. Urađene su i uporedne analize sa više konkurentskih proizvoda koji spadaju u red najboljih na evropskom tržištu. Enološke analize su, između ostalog, obuhvatile:

Proveru čistoće i stabilnosti suspenzije nakon hidratacije, merenje efikasnosti i optimalnog doziranja za potpunu stabilizaciju, merenje stepena zamućenosti vina, merenje visine taloga, uticaj na pH i uticaj na senzorna svojstva vina.

Rezultati dosadašnjih ispitivanja na moštu i vinima pokazuju da je Claris vrhunski proizvod u svojoj klasi kada je reč o efektivnosti uklanjanja termolabilnih belančevina i svim drugim parametrima i da se može svrstati u red najboljih proizvoda ove vrste koji se nude na tržištu.


KONTROLA KVALITETA
Claris ispunjava sve zahteve Međunarodnog enološkog kodeksa (IOC) koji objavljuje međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino (OIV) i podvrgava se redovnoj kontroli kvaliteta i zdravstvene ispravnosti u akreditovanim laboratorijama.

BENTOPRODUCT DOO posluje u skladu sa ISO 9001:2008, ISO 1400:2004 i OHSAS 18001:2007 i poseduje HALAL i KOSHER setrifikat.